• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO enerson.com.pl


Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym
prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem enerson.com.pl.
Sprzedającym jest firma ENERSON PIOTR POSTROŻNY TOMASZ MIKUTA S.C.
dostępna pod adresem ul. Bohaterów Getta 2b, 57-300 Kłodzko, NIP: 8831859373, Regon:
363597353 zwany także zamiennie „Sprzedającym”.


Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać:
- pod numerami telefonu: 74 812 48 44, 518 227 278, 731 978 034
- korzystając z adresu poczty elektronicznej: biuro@enerson.com.pl


§ 1 Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną
Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na
zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie
Internetowym.
3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w
celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu
Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu
Internetowego.
6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy
Umowa Sprzedaży.
7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza
Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.
8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks
cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu
internetowego Sklepu.
9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem
enerson.com.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość
Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.
11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a
także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.


§ 2 Zasady ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego
pod adresem enerson.com.pl.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest
zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie
realizacji Zamówienia.
3. Sklep internetowy enerson.com.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem
sieci Internet.
4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie enerson.com.pl są technicznie sprawne,
 wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.
5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów,
Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz
urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne
wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9 lub
nowszej lub inne popularne przeglądarki internetowe.
6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,
np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i
inne prawa osób trzecich.


§ 3 Składanie zamówień
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych enerson.com.pl są cenami brutto
podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/telefonicznie/drogą mailową.
3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i
prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być
wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail i kliknie przycisk „Potwierdzam
zamówienie”.
5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z
Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do
anulowania Zamówienia.
6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu
fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub
przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego
obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z
załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda
uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie
elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012
r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania
oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych
osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich
przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody,
Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu
ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien
podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta
to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez
Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek
zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną
odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.
10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na
rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności
przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub
wyborem opcji „za pobraniem”.


§ 4 Koszty i termin wysyłki
1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany
telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o
nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie
wysyłki lub może ją opóźnić.
2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za
pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość
odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.
3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na
stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją
przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą
lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas
zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy.
Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Wysyłka i
płatność”.


§ 5 Płatności
1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru),
lub przelewem tradycyjnym na konto bankowe sklepu.

§ 5.1 Płatności kartą

1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

2. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. Dostępne formy płatności:

  • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
  • Płatności online
  • BLIK
  • Alior Raty


§ 6 Odstąpienie od umowy
1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy
bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy
umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego
terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres
Sprzedającego.
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba,
że zmiana była konieczna w granicach zwykłego rozsądku.
3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony
towar należy zwrócić na adres Sprzedającego.
4. Zwrotowi nie podlegają produkty nieprefabrykowane, czyli takie które zostały
wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb.


§ 7 Procedura reklamacji
1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą
na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na
stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku
gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje
realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów.
Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych
dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może
także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem
Sprzedającego.
2. Reklamacje należy składać na adres Sprzedającego.
3. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz
z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod
adresem: http://enerson.com.pl
4. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W
przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub
wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość
kupionego towaru.
5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu
zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że
naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy
ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz
rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.
6. Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed
upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie
zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
zawiadomienia przed jego upływem.


§ 8 Ochrona danych osobowych
1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu
internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z
tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych
towarów do klienta. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu
błędów we wprowadzanych danych:
a) W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku
„Potwierdzam zamówienie” lub „Kupuję i płacę” Klienci posiadający konto w
Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania
wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
b) Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez
wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres biuro@enerson.com.pl
c) Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia
Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.
4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez
Sprzedającego drugiej stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje
przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści
zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia
oraz dowodu zakupu.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w
systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde
żądanie Klienta.


§ 9 Zmiana Regulaminu
1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za
pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu
Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku
akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian,
zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje
uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.
4. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą
realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


§ 10 Postanowienia końcowe
1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie
internetowej enerson.com.pl (w tym zdjęć i opisów Towarów) bez uzyskania pisemnej
zgody Sprzedającego.
2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej enerson.com.pl, można go pobrać w
każdej w chwili ze strony: http://enerson.com.pl
3. Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego.
4. Prawem właściwym dla Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz
Umowy Sprzedaży jest prawo polskie. Umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną oraz Umowa Sprzedaży podlegają jurysdykcji sądów powszechnych w
Polsce.
5. W odniesieniu do Kupujących, którzy nie posiadają statusu konsumenta w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego, wszystkie spory pomiędzy Kupującym a
Sprzedającym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby
Sprzedającego.
6. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest
uprawniony do pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń przed Stałymi Polubownymi Sądami Konsumenckimi przy Wojewódzkich
Inspektorach Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna pod adresem
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 .
7. Tytuły paragrafów mają znaczenie wyłącznie informacyjne i nie mają wpływu na
interpretację postanowień Regulaminu.
8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
1. Wzór odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
2. Polityka prywatności
Data opublikowania regulaminu: 2 grudnia 2019 r.