• Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla klientów

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy że:

 

Administrator danych

 

Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych są Piotr Postrożny i Tomasz Mikuta wspólnicy ENERSON PIOTR POSTROŻNY TOMASZ MIKUTA S.C. z siedzibą w 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 2b, NIP: 8831859373, REGON: 363597353. Współadministratorzy nie powołali Inspektora Danych Osobowych. Z Współadministratorami może się Pani/Pan skontaktować listownie na ww. adres, mailowo na adres: biuro@enerson.com.pl. lub telefonicznie /74/ 812 48 44, 517 694 788.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:

  1. w celu zawarcia oraz realizacji zawartej umowy w zakresie oferowanych przez Współadministratorów produktów i usług, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

  2. w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym podatkowych ciążących na Współadministratorach, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, tj. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych produktów i usług,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

  4. w celach marketingowych usług i produktów własnych, w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Okres przechowywania danych osobowych

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy,  a także przez okres przewidziany obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług własnych przetwarzane będą do chwili cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

 

Odbiorcy danych

 

W niektórych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe są przekazywane przez Współadministratorów, jeśli jest to konieczne, aby mogli oni wykonywać umowę. Dane przekazywane są wyłącznie osobom upoważnionym przez Współadministratorów, tj. pracownikom i współpracownikom, a także innym podmiotom, którym Współadministratorzy zlecą zadanie, np. biurze rachunkowemu, dostawcom, firmom kurierskim, firmom zajmującym się obsługą systemów informatycznych, kancelariom prawnym.

 

Prawo dostępu do danych osobowych

Wobec swoich danych ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie prawnej w postaci uzasadnionych interesów Współadministratorów oraz przenoszenia danych osobowych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania tych danych przed cofnięciem zgody. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przekazać w formie pisemnej lub elektronicznej na wyżej podane dane kontaktowe.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z zawarciem umowy jest dobrowolne. Jednak jeśli Pani/Pan nie poda swoich danych, Współadministratorzy nie będą mogli zawrzeć umowy, a także podjąć działania w celu realizacji umowy.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

Współadministratorzy nie przekazują Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich spoza Unii Europejskiej/organizacji międzynarodowej.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

 

Współadministratorzy nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.