• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sklepu Internetowego
enerson.com.pl

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

§. 1

Postanowienia Ogólne
1. Współadministratorami Twoich danych osobowych są Piotr Postrożny i Tomasz Mikuta wspólnicy ENERSON PIOTR POSTROŻNY TOMASZ MIKUTA S.C. z siedzibą w 57-300 Kłodzko, ul. Bohaterów Getta 2b, NIP: 8831859373, REGON: 363597353.
2. Dla zachowania bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez spółkę, a także dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanych przez nas usług, przyjęliśmy model współadministrowania danymi.
3. Na mocy porozumienia pomiędzy wyżej wymienionymi podmiotami, Współadministratorzy, mają (co do zasady – z nielicznymi wyjątkami) takie same obowiązki i uprawnienia względem przetwarzanych danych osobowych. Współadministratorzy zapewniają ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Współadministratorzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Współadministrujemy danymi osobowymi z zachowaniem przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i wymogów bezpieczeństwa.
4. Każdy ze Współadministratorów ponosi (co do zasady – z nielicznymi wyjątkami) solidarną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia w procesie przetwarzania danych. Osoba, której dane dotyczą może zgłosić swoje roszczenia wybranemu Współadministratorowi, który będzie zobowiązany do naprawienia szkody, nawet jeśli wyrządził ją inny Współadministrator.
5. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na
zabezpieczonych serwerach.
6. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu.
7. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony
został określeniem „Ty”, „Współadministrator/Współadministratorzy” – „My”. Pod pojęciem „Usługodawca” należy rozumieć ENERSON PIOTR POSTROŻNY TOMASZ MIKUTA S.C. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
8. Dane osobowe podawane w formularzu w sklepie internetowym enerson.com.pl są
traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2.

Współadministrator/Współadministratorzy Danych
1. Współadministratorzy działając w imieniu Usługodawcy są administratorami danych osobowych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli
posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu, dane adresowe oraz adres IP.
2. Współadministratorzy działając w imieniu Usługodawcy są także administratorami danych osobowych osób zapisanych na newsletter.
3. Dane osobowe przetwarzane są:
a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy,
zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych
drogą elektroniczną,
d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie
usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby,
której dane dotyczą:
• w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się
na newsletter,
• w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą na dostarczenie towarów.
4. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.
5. Kontakt z Współadministratorami możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@enerson.com.pl.
6. Współadministratorzy nie powołali Inspektora Danych Osobowych.
7. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń
przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego
obligują nas do retencji danych.
8. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego
danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np.
organom ścigania).
9. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
10. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli
upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
11. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną
kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia
bezpieczeństwa danych.
12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo
inne podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy na podstawie umów powierzenia danych osobowych.

§ 3.

Pliki cookies
1. Witryna enerson.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane
przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają
więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą
adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego,
dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji
przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza zakupowego lub
kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy
korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając
bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o
użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje
zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na
dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego
preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.
Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego
serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy ENERSON
PIOTR POSTROŻNY TOMASZ MIKUTA S.C. w celu optymalizacji działań.
3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji
gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
5. Dodatkowe dane osobowe, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik
wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i
wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania dostarczenia
zamówionych towarów.

Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.
Dziękujemy, że korzystasz z naszych usług.